Informace o klubu

Klub personalistů Čech, z. s. je nevládní a nepolitická dobrovolná organizace.

Posláním klubu je na základě dobrovolnosti a profesionálního zájmu sdružovat občany, fyzické a právnické osoby, které jsou spojeny nebo se zabývají rozvojem a řízením lidských zdrojů v organizacích veřejné správy, zdravotnictví, komerčního sektoru, nebo jiných typech organizací.

Cílem činnosti klubu je sdružovat a prosazovat společné zájmy a potřeby, dbát na profesionalitu svých členů a jimi poskytovaných služeb a tím přispívat k rozvoji personalistiky, dále reprezentovat své členy a jejich činnost v mezinárodních sdruženích, předkládat návrhy a spolupracovat se státními orgány při přípravě a zavádění legislativních i dalších opatření v oblasti personalistiky, spolupracovat s obdobnými institucemi, koordinovat činnost, vzájemnou výměnu a šíření odborných informací a zkušeností mezi členy klubu.

Dalším cílem je pořádání setkání pro členy i nečleny klubu a dále pořádání odborných seminářů a konferencí v ČR i zahraničí pro členy i nečleny klubu a dále pomoc při realizaci odborných stáží a výměnných pobytů členů klubu i nečlenů klubu u nás i v zahraničí.

Nejvyšším orgánem klubu je valná hromada všech členů, která se schází zpravidla jednou ročně. Členové rozhodují hlasováním o všech zásadních věcech, jako je výše členských příspěvků, nebo celkový směr, kterým se bude klub ubírat. Valná hromada ze svého středu volí předsedu klubu a revizní komisi klubu. Statutárním orgánem klubu je předseda klubu. Předseda odpovídá za řádný chod klubu, jeho hospodaření atp.