Stanovy

KLUB PERSONALISTŮ ČECH, Z. S.

§ 1 Postavení a působnost

Spolek s názvem: Klub personalistů Čech, z. s. (dále jen klub, ve zkratce KPČ) je nevládní a nepolitickou dobrovolnou organizací, registrovanou příslušným soudem dle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ze dne 3. února 2012. Sídlem spolku a jeho orgánů je Praha. Adresa sídla klubu: náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5. Působnost klubu je na území celé České republiky.

§ 2 Poslání a cíl činnosti

Posláním klubu je na základě dobrovolnosti a profesionálního zájmu sdružovat občany, fyzické a právnické osoby, které jsou spojeny nebo se zabývají rozvojem a řízením lidských zdrojů v organizacích veřejné správy, zdravotnictví, komerčního sektoru, nebo jiných typech organizací. Pod pojmem fyzické a právnické osoby se rozumí občané, podnikatelé, sdružení, spolky, vzdělávací zařízení, zájmové společnosti, podnikové vzdělávací útvary, školy apod. (dále jen “instituce”).

Cílem činnosti klubu je sdružovat a prosazovat společné zájmy a potřeby, dbát na profesionalitu svých členů a jimi poskytovaných služeb a tím přispívat k rozvoji personalistiky, dále reprezentovat své členy a jejich činnost v mezinárodních sdruženích, předkládat návrhy legislativcům a spolupracovat se státními orgány při přípravě a zavádění legislativních i dalších opatření v oblasti personalistiky, spolupracovat s obdobnými institucemi, koordinovat činnost, vzájemnou výměnu a šíření odborných informací a zkušeností mezi členy.

Dalším cílem je pořádání setkání pro členy i nečleny klubu a dále pořádání odborných seminářů a konferencí v ČR i zahraničí pro členy i nečleny klubu a dále pomoc při realizaci odborných stáží a výměnných pobytů členů klubu i nečlenů klubu u nás i v zahraničí.

Mezi činnosti, kterými se klub zabývá, patří rovněž vědecko-výzkumná činnost a publikační činnost. Dále vedlejší hospodářská činnost: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, která je zaměřena na organizaci a pořádání vzdělávacích akcí, poskytování poradenství, autorskou, projektovou a publikační činnost.

§ 3 Členství – vznik

Členem klubu se může stát každý, kdo splňuje poslání klubu a požádá o členství v písemné přihlášce, souhlasí se stanovami klubu a zaváže se podáním přihlášky je dodržovat. Členství vzniká dnem potvrzení přijeté přihlášky předsedou klubu. Členství vzniká na dobu neurčitou. Klub má právo přijetí přihlášky odmítnout bez uvedení důvodu.

§ 4 Členství – zánik

Členství zaniká písemnou výpovědí ze strany člena. Výpověď musí být klubu prokazatelně doručena do 31. října kalendářního roku. Výpověď je účinná od 1. ledna roku následujícího po roce, ve kterém byla výpověď doručena. Členství dále zaniká písemným zrušením ze strany klubu pro opětovné nebo hrubé neplnění či porušení povinností člena, popřípadě pro jeho jednání, které je v rozporu s posláním a stanovami klubu, nebo s jinými jejími zásadními dokumenty.

§ 5 – Práva a povinnosti členů klubu

Člen má právo zejména účastnit se veškeré činnosti klubu i rozhodování o jejích záležitostech, požívat výhod a služeb, které klub svým členům poskytuje nebo zprostředkovává, volit a být volen do orgánů klubu, předkládat své návrhy a podněty, připomínky a stížnosti orgánům klubu, obracet se na příslušné orgány klubu se žádostí o pomoc při řešení profesních problémů.

Člen je povinen zejména podílet se na činnosti klubu, vystupovat v souladu s jejím posláním a cíli, hájit a prosazovat jeho zájmy i dobré jméno, dodržovat stanovy i další přijaté zásadní dokumenty klubu, plnit úkoly, kterými ho klub pověří, chránit jeho majetek a prostředky, uhradit ve stanovené výši a ve stanoveném čase členské příspěvky a poplatky za služby.

§ 6 – Orgány klubu

Orgány klubu jsou valná hromada členů, předseda klubu a revizní komise (tříčlenná). Funkční období orgánu činí čtyři roky.

Jednotlivé orgány jsou voleny prostou většinou hlasů na valné hromadě klubu. Pro platnost rozhodování volených orgánů asociace platí zásada přítomnosti nadpoloviční většiny a nadpolovičního počtu hlasů přítomných.

V průběhu volebního období jsou jednotlivé orgány klubu neodvolatelné. Výjimkou je spáchání trestného činu, který poškozuje dobré jméno klubu, nebo hospodaření klubu. V takovém případě odvolává orgán valná hromada na mimořádném zasedání.

V průběhu volebního období se každý z orgánů klubu může vzdát bezdůvodně své funkce. O tomto kroku vyrozumí dopředu předsedu klubu. V případě předsedy pak revizní komisi.

§ 7 – Valná hromada

Je vrcholným orgánem klubu. Svolává ji předseda klubu nejméně jedenkrát za rok. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Nesejde-li se ve stanovenou dobu potřebný počet členů, koná se valná hromada o půl hodiny později za jakéhokoliv počtu přítomných členů.

Rozhoduje o všech záležitostech klubu, vyplývajících z obecně závazných předpisů i ze stanov a návazných dokumentů, zejména projednává a schvaluje programové dokumenty a plány činnosti celého klubu i zprávy o jejich plnění, stanovy klubu a změny v nich, pravidla hospodaření asociace a zprávy o výsledcích hospodaření, výši členských příspěvků a příspěvkový režim, revizní a kontrolní zprávy, volí orgány klubu, předsedu klubu jmenovitě, schvaluje vnitřní organizační, ev. regionální členění klubu, zvláště ustavení stálých komisí a odborných sekcí.

Valnou hromadu svolává předseda klubu nejméně jedenkrát za rok, a to formou e-mailu členům klubu, který je uveden v jejich přihlášce. Termín a program řádné valné hromady musí být znám minimálně 30 kalendářních dnů před jejím konáním.

Valná hromada může být svolána jako mimořádná. Termín a program mimořádné valné hromady musí být znám minimálně 15 kalendářních dnů před jejím konáním. Mimořádná valná hromada se svolává obvykle za účelem odstranění nepředvídaných událostí bránících v chodu klubu, nebo jeho rozvoji.

§ 8 – Revizní komise

Je revizním a kontrolním orgánem klubu podle obecně závazných předpisů, hospodářských a dalších vnitřních záležitostí klubu a jejích členů. Schází se nejméně jednou ročně. Své zprávy a zjištění předkládá valné hromadě.

§ 9 – Předseda klubu

Předseda je představitelem klubu, statutárním a řídícím orgánem spolku. Předseda jedná jménem klubu navenek ve všech záležitostech. Odpovídá za činnost klubu valné hromadě.

Předseda přijímá na tomto základě všechna zásadní opatření k zabezpečení činnosti i rozvoje klubu, zejména zabezpečuje plnění rozhodnutí valné hromady, programů a plánů činnosti celého klubu i svých, včetně jejich finančního a materiálního krytí, předkládá o tom valné hromadě zprávy a návrhy na opatření, schvaluje smlouvy a dohody jménem klubu.

Za klub jedná předseda samostatně a zároveň vystupuje v úloze zaměstnavatele podle obecných předpisů. Předseda má právo na plat na základě Smlouvy o výkonu funkce.

§ 10 – Stálé komise, odborné sekce

Stálé komise a odborné sekce jsou iniciativními a pracovními, event. zájmovými týmy, nemají však rozhodovací pravomoci a nevystupují jménem klubu. Tyto týmy může zřizovat dle svého uvážení předseda klubu, nebo mohou být zřízeny rozhodnutím valné hromady klubu. Své návrhy a výsledky práce předkládají příslušným orgánům klubu – podle jejich závažnosti a charakteru, vždy však tomu orgánu, který je zřídil.

§ 11 – Hospodaření klubu

Klub hospodaří se svým svěřeným majetkem podle obecně závazných předpisů, podle pravidel schválených valnou hromadou, a podle finančních rozpočtů schvalovaných valnou hromadou.

Finančními zdroji klubu jsou členské příspěvky, dotace, úvěry, dary. Jakákoliv výdělečná a případně podnikatelská činnost klubu má povahu pouze činnosti vedlejší a slouží k zabezpečení hlavní zájmové činnosti klubu.

§ 12 – Zánik klubu

O zániku klubu rozhoduje valná hromada – pokud se pro takové rozhodnutí vysloví dvě třetiny přítomných členů. V takovém případě zároveň valná hromada rozhodne o majetku klubu, jinak platí obecně právní předpisy o zániku či likvidaci organizace.

§ 13 – Platnost a účinnost stanov klubu

Tyto stanovy platí ode dne schválení.